Sejmik Klubu

Uchwała Nr 1/56/2019-01-22 Zarządu YACHT CLUB OPTY z dnia 22.01.2019 r. ws. zwołania zwyczajnego sprawozdawczo – wyborczego Sejmiku Klubu.

§ 1.
1. Działając na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Zarząd Yacht Club OPTY zwołuje na dzień 24 marca 2019 r. zwyczajny sprawozdawczo – wyborczy Sejmik Klubu. Sejmik rozpocznie się w Sali Tawerny w Chełmie Śląskim, przy ul. Leonida Teligi 2 o godzinie 10:30.
2. W przypadku braku wymaganej liczby członków Sejmik odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, w tym samym miejscu o godzinie 11:00.

§ 2.
Proponowany porządek obrad Sejmiku:
1. Otwarcie Sejmiku, wybór przewodniczącego i protokolanta;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Wybór komisji:
· mandatowo-wyborczej,
· skrutacyjnej,
· uchwał i wniosków;
4. Zmiany w Statucie Klubu – dyskusja i podjęcie uchwały;
5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego Zarządu;
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
7. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego;
8. Dyskusja nad sprawozdaniami;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie przyjęcia sprawozdań oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu;
10. Wybory Komandora Klubu i Zarządu Klubu;
11. Rozpatrzenie odwołania kol. Remigiusza Buchalskiego od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego z dnia 13.10.2018 r.
12. Wolne wnioski;
13. Podjęcie uchwał w sprawie wniosków zgłoszonych podczas obrad Sejmiku;
14. Zamknięcie Sejmiku Klubu.

Przewodniczący posiedzenia: Bogdan Jankowski – Komandor YACHT CLUB OPTY

Chełm Śląski, 22 stycznia 2019 r.